Нашите практики

 1. Да ви представляваме и да кореспондираме със застрахователните компании при сключването на застрахователни договори:
  • с конкурентни условия
  • с конкурентни тарифни ставки
 2. Да изготвим бюджет относно застрахователните нужди на Вашето предприятие:
  • да се предвидят плащания на застрахователни премии
  • да се разпределят съобразно приходите Ви и щетимостта по определени видове застраховки
 3. Да анализираме Вашия застрахователен портфейл системно и последователно. Това ще доведе до икономично разходване на средствата при оптимално разпределение на рисковете и покритията по тях:
  • системност - комплексно договаряне на определен брой застрахователни договори
  • последователност - да се използва полезно натрупването на премиен резерв при застрахователя по определени застраховки без щети в последователни години (противно на практиката всяка година да се правя конкурси с цел най-ниски цени)
 4. Да следим коректното изпълнение на договорите от страна на застрахователя и застрахования:
  • падежи по изтичащи застрахователни договори
  • вноски по разсрочени плащания на застрахователни договори
 5. Да следим адекватно оценяване на застрахователните събития и тяхното отстраняване в интерес на клиента:
  • в доверен сервиз за МПС - безкасово
  • строително-монтажни и ремонтни услуги
  • медицински услуги
 6. Да изготвяме периодично текущо салдо по застрахователна сметка:
  • приходи от обезщетения
  • разходи по застрахователни премии
 7. Да въведем електронно обслужване на застрахователните договори:
  • предложения и заявки
  • описи
  • справки при включване
 8. Да организираме оценка на риска при набиране на конкурентни оферти от избрани застрахователни компании:
  • разпределеност на риска
  • нарастване на определен вид щетимост
  • конюнктура на застрахователния пазар и състоянието на компаниите.
© www.flagins.eu

Застрахователен Брокер ФЛАГ ИНС е лицензиран застрахователен брокер съгласно изискванията на българското законодателство с лиценз № 62/2000 г. , издаден от дирекция за Застрахователен Надзор към Министерство на финансите.

Дружеството е регистрирано през 1997 г. с решение на Софийски Градски Съд фирмено отделение и е с основен предмет на дейност - Застрахователно посредничество при сключване и изпълнение на застрахователни договори по възлагане на Застрахован и Презастрахователно посредничество по възлагане от застраховател.

Екипът на брокера присъства активно на застрахователния пазар и е в състояние да следи тенденциите в развитието на продуктите и особеностите в стратегиите на застрахователните компании с оглед ефективна защита на интересите на застрахованите. От началото на своето създаване до момента брокерът е обслужил около 20 000 клиента - индивидуални и корпоративни, като болшинството от тях са наши дългогодишни партньори - български и чуждестранни.

Съгласно последната актуална статистика брокерът заема своето заслужено място на пазара на застрахователни услуги, реализирани с посредничеството на застрахователни брокери.

Към настоящия момент структурата на портфейла е разпределена по следния начин:

87 % - Индустриални и проектни рискове, търговско и лично имущество

10 % - Автомобилно застраховане - обхваща застраховки „Каско" и „Гражданска отговорност"

2 % - Транспортно застраховане - карго и отговорности

1 % - Други видове застраховки - туристическо и лично застраховане